خانه / ۱۳۹۶ / اسفند

بایگانی ماهانه: اسفند ۱۳۹۶

Simulation low velocity impact to the hybrid core sandwich structure in Abaqus

core sandwich structures are fabricated with Epoxy-Glass fiber reinforced  face sheets and aluminum alloy cores.This lightweight design concept enables sandwich structures to maximize their specific bending stiffness/strength and improve their energy absorption capability. To model composite behavior under impact Hashin’s damage criterion has been used.Explicit procedure is appropriate for this ...

ادامه نوشته »

شبیه سازی برخورد پرتابه سرعت پایین به پنل ساندویچی کمپوزیت-آلمینیوم در آباکوس

در این ویدئو به شبیه سازی قدم به قدم برخورد یک پرتابه فولادی سرعت پایین به یک پنل ساندویچی متشکل از دو صفحه کمپوزیتی در بالا و پایین که هر کدام شامل چهار لایه دیگر بوده به همراه یک هسته آلمینیومی در نرم افزار آباکوس پرداخته ایم. پرتابه از جنس ...

ادامه نوشته »

Simulation Eulerian Explosion over Steel Pipeline in the depth of Soil in Abaqus

Existing studies on the response of buried steel pipelines to explosion generally concern finding safe distance of explosion where pipeline does not undergo plastic deformation while intentional explosions impose intense deformations on steel pipelines. In the present video Eulerian explosion over pipeline has been simulated. JWL equation of state for ...

ادامه نوشته »

شبیه سازی انفجار به روش اویلری در آباکوس در نزدیکی یک لوله مدفون در خاک

در این ویدئو به شبیه سازی مرحله به مرحله انفجار به روش اویلری در نزدیکی یک لوله مدفون در خاک پرداخته ایم. برای مدل سازی لوله از ماده فولاد با خاصیت پلاستیک جانسون کوک و هندسه به صورت شل، برای مدلسازی ماده منفجره از مفهوم کسر های حجمی به همراه ...

ادامه نوشته »

Simulation of high velocity impact in fluid-filled containers using finite elements with adaptive coupling to smoothed particle hydrodynamics

This video presents a numerical study on the simulation of impacts of projectiles on fluid-filled container. All the parts are modeled as a three dimensional parts and for projectile steel material and for container aluminium has been used. To predict damage propagation Johnson-Cook plasticity and damage for two metal parts ...

ادامه نوشته »

شبیه سازی برخورد پرتابه سرعت بالا به مخزن حاوی آب در آباکوس به روش SPH

در این ویدئو به شبیه سازی برخورد یک پرتابه فولادی سرعت بالا یه یک مخزن استوانه ای از جنس آلمینیوم حاوی آب در نرم افزار آباکوس پرداخته ایم. پرتابه با استفاده از متریال مدل جانسون کوک و مخزن آلمینیومی نیز به همین روش ایجاد گردیده شده اند. برای آب از ...

ادامه نوشته »

Crack modeling and mechanical fracture parameter in the four point bending test in Abaqus

 In this tutorial crack modeling and mechanical fracture parameter in the four point bending test in Abaqus has been investigate. Piece has a crack edge with three mm length which under the bending load. In this example two dimensional part has been used and the pieces is modeled with steel material ...

ادامه نوشته »

مدلساز ی ترک و محاسبه ضرایب شدت تنش در نمونه خمشی چهار نقطه ای در آباکوس

در این ویدئو به شبیه سازی قدم به قدم ترک در یک نمونه خمشی چهار نقطه ای در نرم افزار آباکوس پرداخته ایم. نمونه دارای ترک لبه ای به طول ۳ میلی متر بوده که تحت بار خمشی قرار میگیرد. در این مثال برای مدلسازی از فضای دوبعدی استفاده شده ...

ادامه نوشته »

Simulation water container under earthquake load in Abaqus

In this video water container under earthquake load in Abaqus has been simulated. Container is modeled as three dimensional shell with steel material and for modeling legs beam element with steel material has been used. Water is modeled as three dimensional eulerian part and for modeling it’s behavior Us-Up equation ...

ادامه نوشته »

شبیه سازی مخزن هوایی حاوی آب تحت بار زلزله در آباکوس

در این ویدئو به شبیه سازی یک مخزن هوایی که تا نیمه از آب پر شده است تحت بار زلزله در نر م افزار آباکوس پرداخته ایم. مخزن به صورت شل و با ماده فولاد مدل گردیده شده است. پایه های فلزی مخزن نیز با استفاده از المان های تیر ...

ادامه نوشته »

Simulation Pile in interaction with soil under vertical load in Abaqus

In this video pile in interaction with soil under vertical load in Abaqus has been investigated. To model this tutorial two D has been used.Concrete pile is modeled as elastic material and Mohr-Coulomb plasticity with variant elastic depend on elevation for soil has been implanted. Infinite element for modeling area ...

ادامه نوشته »

شبیه سازی تماس شمع با خاک و بارگذاری عمودی آن در آباکوس با استفاده از المان های بی نهایت

در این ویدئو به شبیه سازی قدم به قدم تماس بین یک شمع با خاک با استفاده از المان های بی نهایت در آباکوس پرداخته ایم. برای مدل سازی از حالت تقارن محوری استفاده شده که برای شمع ماده بتن به صورت الاستیک در نظر گرفته شده است. خاک نیز ...

ادامه نوشته »

simulation Concrete wall in the soil in Abaqus

In this video interaction between concrete wall and soil in Abaqus has been investigated.  The wall and soil are modeled as two D parts and elastic material for concrete and variant elastic and plastic material for soil has been used.  This analysis contain four steps that all of them are ...

ادامه نوشته »

شبیه سازی دیوار بتنی حائل در تماس با خاک در نرم افزار آباکوس

در این ویدئو به شبیه سازی یک دیوار بتنی در تماس با خاک در نرم افزار آباکوس پرداخته ایم. برای مدلسازی از فضای دوبعدی استفاده شده است. دیوار بتنی به صورت ماده الاستیک و برای خاک با توجه به عمق آن از خاصیت الاستیک متغیر و پلاستیک موهر کلمب استفاده ...

ادامه نوشته »

Simulation two dimensional tunneling and investigate earthquake phenomenon in ABAQUS

In this video two dimensional tunneling and earthquake has been simulated in ABAQUS. For modeling soil Coulomb-Mohr plasticity and for liner material concrete has been used. This project is contained six steps and after excavation and place liner in the tunnel, earthquake load has been applied. During the analysis and ...

ادامه نوشته »

شبیه سازی تونل زنی دوبعدی و بررسی اثر زلزله روی آن در نرم افزار آباکوس

در این ویدئو به شبیه سازی تونل زنی دوبعدی در نرم افزار آباکوس پرداخته ایم. برای تعریف خاک از مدل کلمب-موهر و برای تونل یا لاینر از بتن استفاده شده است. برای تحلیل از شش استپ استفاده شده است که در استپ انتهایی پس از گود برداری و لاینر گذاری ...

ادامه نوشته »

Simulation pile penetration to the soil in Abaqus

In this video pile penetration to the soil by CEL(couple Eulerian Lagrabgian) has been simulated. Soil has modeled as eulerian part with Coulomb-Mohr material. Pile has modeled as a 3 dimensional lagrangian part concrete material. Explicit procedure is appropriate for this analysis and two steps has defined , in the ...

ادامه نوشته »

شبیه سازی نفوذ شمع در خاک به روش اویلری لاگرانژی در آباکوس

در این ویدئو به شبیه سازی نفوذ شمع در خاک با استفاده از روش اویلری لاگرانژی در نرم افزار آباکوس پرداخته ایم. خاک به صورت اویلری مدل و برای متریال آن از مدل کلمب-موهر استفاده شده است. شمع به صورت پارت سه بعدی لاگرانژی با متریال بتن تعریف شده است. ...

ادامه نوشته »

پکیج شبیه سازی انفجار به روش اویلری در آباکوس

این پکیج شامل ده ویدئوی فارسی قدم به قدم شبیه سازی انفجار به روش اویلری پیرامون مسائل گوناگون بوده که هر ویدئو دارای فایل نرم افزاری مربوط به آن بوده و تمامی فایل ها دارای لینک دانلود جداگانه هستند. تمامی عناوین موجود در این پکیج به صورت جداگانه در سایت ...

ادامه نوشته »

Simulation earthquake over gravity dam in interaction with water and soil by using infinite element method

In this video earthquake load over gravity dam in interaction with water and soil has been simulated. All parts are modeled as two dimensional and for dam CDP material,for soil Mohr-Coulomb and for water Acoustic property as Bulk Modulus has been used. Infinite element for soil far from the foundation ...

ادامه نوشته »

شبیه سازی زلزله روی یک سد وزنی بتنی در تماس با آب و پی با استفاده از المان های بی نهایت در آباکوس

در این ویدئو به شبیه سازی اثر زلزله روی یک سد بتنی وزنی که در تماس با مخزن آب و پی خاکی قرار دارد در نرم افزار آباکوس پرداخته ایم.برای مدل سازی از فضای دوبعدی استفاده شده است. سد با استفاده از متریال بتن با مدل CDP،خاک با مدل کلمب ...

ادامه نوشته »

Simulation CEL explosion inside concrete tunnel in interaction with soil in ABAQUS

In this video CEL explosion inside concrete tunnel in interaction with soil in ABAQUS has been investigated.To perform this analysis Volume Fraction technique to extract TNT amount has been used. Concrete tunnel modeled as a there dimensional with JC material for better performance in explosion  phenomenon.Air modeled as Ideal gas , ...

ادامه نوشته »

شبیه سازی انفجار به روش اویلری در داخل یک تونل بتنی در تماس با خاک در آباکوس

در این ویدئو به شبیه سازی مرحله به مرحله انفجار به روش اویلری در داخل یک تونل بتنی در تماس با خاک در نرم افزار آباکوس پرداخته ایم. در این مثال از رویه کسر های حجمی برای ایجاد ماده منفجره استفاده شده است. تمامی اجزا به صورت سه بعدی مدل ...

ادامه نوشته »

Simulation steel sphere impact to the sand cube with DEM approach in ABAQUS

In this video impact process with DEM approach in Abaqus has been investigated. Impact happened between a steel ball to the sand cube. A sand has modeled as a three dimensional part with DEM element and  just density and damping used for this part. The steel part has modeled as ...

ادامه نوشته »

شبیه سازی برخورد یک جسم الاستیک به یک توده ماسه ای در آباکوس با روش DEM

در این ویدئو به شبیه سازی برخورد یک کره فلزی به یک توده شن ماسه به روش المان های گسسته یا DEM در آباکوس پرداخته ایم.مدل جسم ضربه زننده به صورت سه بعدی بوده و برای متریال آن از خاصیت الاستیک پلاستیک فولاد استفاده شده است. توده شن نیز به ...

ادامه نوشته »

Simulation chip forming process thermal approach in ABAQUS

In this video Chip forming process with thermal approach in ABAQUS has been investigated. All parts are modeled as three dimensional with thermal properties as conductivity, specific heat, expansion ….. to consider them variation. Dynamic temp-explicit procedure is is appropriate for this type of  analysis. During the process temperature  has ...

ادامه نوشته »

شبیه سازی حرارتی فرآیند براده برداری در آباکوس

در این ویدئو به شبیه سازی قدم به قدم براده برداری در آباکوس پرداخته ایم.در این فرآیند ترم حرارت نیز در نظر گرفته شده که این ویژگی با ایجاد خواص حرارتی و تعریف استپ دینامیکی حرارتی فابل تعریف می باشد. قطعه مورد نظر از جنس آلومینیوم و به صورت سه بعدی ...

ادامه نوشته »

Eulerian analysis of a collapsing water column in ABAQUS

This video utilizes the pure Eulerian analysis technique to model a dynamic fluid flow event involving large deformation.Water column collapsed under  gravity load . To model water and domain just one eulerian part has been created.Dynamic explicit is appropriate for eulerian analysis and because of the column height Geostatic stress ...

ادامه نوشته »

شبیه سازی سقوط ستون آب تحت اثر جاذبه در آباکوس به روش اویلری

در این ویدئو به شبیه سازی مرحله به مرحله سقوط یک ستون آب تحت اثر جاذبه در نرم افزار آباکوس به روش اویلری پرداخته ایم. برای مدلسازی از یک پارت اویلری که برای ماده آن از آب با خاصیت ویسکوزیته به همراه سرعت صوت در آن استفاده شده است.برای تحلیل ...

ادامه نوشته »

Simulation air blast explosion over sandwich panel(AL-Epoxy-Glass) in Abaqus

In this video air blast explosion over a sandwich panel made of Aluminium and Epoxy Glass layers has been simulated. For modeling blast effect CONWEP procedure is appropriate . Aluminium is modeled as three dimensional part and for modeling it’s behavior under blast load ductile damage with Johnson-Cook plasticity and ...

ادامه نوشته »

شبیه سازی انفجار در هوا بر روی یک پنل ساندویچی(آلومینیوم-کمپوزیت) در آباکوس

در این ویدئو به شبیه سازی مرحله به مرحله انفجار در هوا بر روی یک پنل ساندویچی ساخته شده از دولایه آلومینیوم و سه لایه کمپوزیت شیشه اپوکسی در آباکوس پرداخته ایم.تمامی اجسام به صورت سه بعدی مدل شده و برای آلومینیوم از معیار دمیج داکتیل به همراه خاصیت الاستیک ...

ادامه نوشته »

Simulation Rigid body impact to the sandwich panel(Al-Epoxy-Glass) in Abaqus

In this video rigid impact to the sandwich panel made of Aluminium and Epoxy-Glass layers has been investigated. All parts are modeled as three dimensional. To model aluminium behavior under the impact Johnson-Cook plasticity with Ductile Damage and for composite Elastic and Hashin’s Damage has been used.To create a better ...

ادامه نوشته »

شبیه سازی برخورد جسم صلب به قطعه ساندویچی آلمینیوم-کامپوزیت در آباکوس

در این ویدئو به شبیه سازی قدم به قدم برخورد یک جسم صلب به یک پنل کمپوزیتی متشکل از دولایه آلومینیوم و سه لایه ماده اپوکسی شیشه پرداخته ایم. تمامی اجسام به صورت سه بعدی مدل شده و برای آلومینیوم از معیار دمیج داکتیل به همراه خاصیت الاستیک و پلاستیک ...

ادامه نوشته »

Simulation soccer ball impact to the human skull in Abaqus

In this video soccer ball impact to the human skull has been investigated. Skull is modeled as three dimensional shell with elastic-plastic material and ball as a three dimensional shell with hyper-elastic material.For modeling gas behavior fluid cavity technique has been used.During the impact internal pressure of ball has increased ...

ادامه نوشته »

شبیه سازی برخورد توپ حاوی گاز به جمجمه در آباکوس

در این ویدئو به شبیه سازی مرحله به مرحله برخورد یک توپ فوتبال به جمجمه انسان در نرم افزار آباکوس پرداخته ایم. جمجمه به صورت سه بعدی بوده و هندسه آن به آباکوس ایمپورت شده و برای متریال آن از خواص الاستیک و پلاستیک استفاده شده است.توپ به صورت شل ...

ادامه نوشته »

شبیه سازی رشد ترک در یک قطعه دوبعدی بتنی در آباکوس

در این ویدئو به شبیه سازی قدم به قدم رشد ترک در یک قطعه دوبعدی بتنی در نرم افزار آباکوس پرداخته ایم. قطعه بتنی با استفاده از المان های شل مدل و برای متریال آن از قوانین شکست استفاده شده است. برای رشد و گسترش ترک از روش XFEM استفاده ...

ادامه نوشته »

Simulation crack growth in the concrete by using XFEM procedure

In this video XFEM crack growth in the two Dimensional concrete palate in Abaqus has been simulated. Concrete is modeled as 2D shell element and Separation Traction Low appropriate with crack growth has been used. Dynamic Implicit step is performed and you can see some figures of this simulation at ...

ادامه نوشته »

شبیه سازی رشد ترک در بتن با استفاده از معیارهای شکست در آباکوس

در این ویدئو به شبیه سازی رشد ترک به صورت سه بعدی در یک دیوار بتنی با استفاده از معیار های شکست در نرم افزار آباکوس پرداخته ایم. روش مورد استفاده XFEM بوده با ایجاد بارگذاری فشاری و جابه جایی روی قطعه، این روش بر اساس معیار شکست تعیین شده ...

ادامه نوشته »

Simulation cyclic loading over circular concrete beam in Abaqus

In this video circular concrete beam reinforced by truss under cyclic loading has been simulated. Beam modeled with 3D element and Combined plasticity to extract Hysteresis diagram has been used. Static analysis are performed in this project and repetitive loading applied to the concrete beam and you can see some ...

ادامه نوشته »

شبیه سازی یک تیر بتنی تقویت شده با میلگرد تحت بارگذاری تکراری در آباکوس

در این ویدئو به شبیه سازی مرحله به مرحله بارگذاری تکراری روی یک تیر بتنی با مقطع دایروی و تقویت شده با میلگرد در نرم افزار آباکوس پرداخته ایم. تیر بتنی به صورت سه بعدی مدل شده و برای متریال آن از حالت پلاستیک Combined استفاده شده که در آن ...

ادامه نوشته »

پکیج شبیه سازی سیالاتی و سیال سازه در آباکوس

این پکیج شامل ۱۷ ویدئویی قدم به قدم از شبیه سازی های سیالاتی،سیال سازه و حرارتی در آباکوس می باشد.تمامی ویدئوها به صورت جداگانه دارای لینک بوده و هر لینک شامل ویدئوی فارسی به هرماه فایل های نرم افزاری مربوط به آن می باشد.این پیکج شامل عناوین زیر بوده و ...

ادامه نوشته »