تمامی مطالب این سایت محفوظ بوده و هر گونه کپی برداری از مطالب این سایت پیگرد قانونی دارد.
خانه / فیلم های آموزشی آباکوس

فیلم های آموزشی آباکوس

Simulation CEL explosion near a stone wall covered with cloth concrete in Abaqus

In this tutorial, the  Simulation CEL explosion near a stone wall covered with cloth, and concrete in Abaqus has been investigated. The stone wall and cloth, concrete are modeled as three-dimensional solid parts. The TNT is a solid sphere, and the Eulerian domain is a 3D body. You can see ...

ادامه نوشته »

شبیه سازی انفجار به روش کوپل اویلری لاگرانژی در نزدیکی دیواره سنگی کاور شده با بتن پارچه ای در آباکوس

در این ویدئوی آموزشی به شبیه سازی انفجار به روش کوپل اویلری لاگرانژی در نزدیکی دیواره سنگی کاور شده با بتن پارچه ای در نرم افزار آباکوس پرداخته ایم. مدلسازی شامل دیواره سنگی به صورت سالید و سه بعدی، کاور بتن پارچه ای به صورت سالید و سه بعدی، ماده ...

ادامه نوشته »

Simulation of RC Beams during Fire Events Using a Fully Coupled Thermal-Stress Analysis in Abaqus

In this tutorial, the Simulation of RC Beams during Fire Events Using a Fully Coupled thermal stress Analysis in Abaqus has been studied. The concrete beam is modeled as a three-dimensional solid part. The steel reinforcements are modeled as wire parts. You can see a figure of the assembled parts ...

ادامه نوشته »

شبیه سازی آتش سوزی تیر بتنی مسلح به میلگرد به روش کوپله حرارتی مستقیم در آباکوس

در این ویدئوی آموزشی به شبیه سازی آتش سوزی تیر بتنی مسلح به میلگرد به روش کوپله حرارتی مستقیم در نرم افزار آباکوس پرداخته ایم. مدلسازی شامل تیر بتنی به صورت سالید و سه بعدی می باشد. میلگردها و خاموت نیز به صورت سه بعدی و سیمی طراحی شد اند. ...

ادامه نوشته »

Simulation of Push-Out test on a new shear connector of I-Shape in Abaqus

In this tutorial, the Simulation of the Push-Out test on a new shear connector of the I-Shape in Abaqus has been investigated. The concrete is modeled as a three-dimensional solid part. The steel reinforcements are modeled as wire parts. The steel beam and connector are modeled as three-dimensional solid part. ...

ادامه نوشته »

شبیه سازی تست push out یک اتصال دهنده برشی در سازه فولادی-بتنی در آباکوس

در این ویدئوی آموزشی به شبیه سازی تست push out یک اتصال دهنده برشی در سازه فولادی-بتنی در آباکوس پرداخته ایم. مدلسازی شامل تیر یا ستون فولادی به صورت سه بعدی و سالید، اتصال دهنده برشی به صورت سالید و به بعدی، پارت بتنی به صورت سالید و سه بعدی ...

ادامه نوشته »

Simulation air blast load over a RC beam reinforced with Cloth Concrete cover in Abaqus

In this tutorial, the Simulation air blast load over a RC beam reinforced with Cloth Concrete cover in Abaqus has been done, The normal concrete core is modeled as a three-dimensional solid part. The cloth concrete part is modeled as a three-dimensional patrt. The steel bar and strips are modeled ...

ادامه نوشته »

شبیه سازی انفجار روی یک تیر بتنی تقویت شده با میلگرد و کاور بتن پارچه ای در آباکوس

در این ویدئوی آموزشی به شبیه سازی انفجار روی یک تیر بتنی تقویت شده با میلگرد و کاور بتن پارچه ای در آباکوس پرداخته ایم. هسته بتنی به صورت سالید و سه بعدی، کاور بتن پارچه ای به صورت سالید و سه بعدی، میلگردهای طولی و خاموت ها نیز به ...

ادامه نوشته »

Simulation full three Dimensional fire analysis of a Reinforced concrete beam in Abaqus-Sequential Coupling Technique

In this tutorial, the Simulation full three Dimensional fire analysis of a Reinforced concrete beam in Abaqus-Sequential Coupling Technique- has been investigated. The concrete beam is modeled as a three-dimensional solid part,. The longitudal bar and strips are modeled as three-dimensional solid part. You can see a figure of the ...

ادامه نوشته »

شبیه سازی آتش سوزی در تیر بتنی تقویت شده به صورت سه بعدی در نرم افزار آباکوس

در این ویدئوی آموزشی به شبیه سازی آتش سوزی در تیر بتنی تقویت شده به صورت سه بعدی در نرم افزار آباکوس پرداخته ایم. مدل شامل تیر بتنی به صورت سالید و سه بعدی، میلگردهای طولی به صورت سالید و سه بعدی، و درنهایت خاموت ها به صورت سالید و ...

ادامه نوشته »

Simulation CEL explosion inside the RC UHPC building in Abaqus-Damage investigation

In this tutorial, the Simulation CEL explosion inside the RC UHPC building in Abaqus-Damage investigation has been done The Ulta-High-Performance-Concrete(UPHC) building is modeled as a three-dimensional solid part. The reinforcements are modeled as wire part. The TNT is shpere part inside the Eulerian domain. You can see figures of the ...

ادامه نوشته »

شبیه سازی انفجار به روش اویلری داخل سازه چند طبقه بتنی فوق توانمند تقویت شده در آباکوس

در این ویدئوی آموزشی به شبیه سازی انفجار به روش اویلری داخل سازه چند طبقه بتنی فوق توانمند تقویت شده در نرم افزار آباکوس پرداخته ایم. سازه چند طبقه بتنی شامل ستونها و دال ها به صورت سه بعدی و سالید طراحی شده اند. میلگرد و خاموت ها نیز به ...

ادامه نوشته »

Simulation compression test of a RC column with spiral CFRP with fully damaged behaviour in Abaqus

In this tutorial, the Simulation compression test of a RC column with spiral CFRP with fully damaged behaviour in Abaqus has been investigated. The concrete column is modeled as a three-dimensional solid part. The spiral CFRP is modeled as a three-dimensional solid part. The steel bar is modeled as a ...

ادامه نوشته »

شبیه سازی تست فشار ستون بتنی با میلگرد CFRP در آباکوس-بررسی مدل آسیب بتن

در این ویدئوی آموزشی به شبیه سازی تست فشار ستون بتنی به میلگرد CFRP در آباکوس-بررسی مدل آسیب بتن-پرداخته ایم. ستون بتنی به صورت سالید و سه بعدی، میلگرد CFRP به صورت مارپیچ سالید و سه بعدی، و میلگردهای فولادی به صورت وایر و سه بعدی ترسیم شده اند. در ...

ادامه نوشته »

Simulation air blast explosion over RC column with spiral strip and steel tube cover in Abaqus

In this tutorial, the Simulation air blast explosion over RC column with spiral strip and steel tube cover in Abaqus has been done. The concrete column is modeled as a three-dimensional solid part. The spiral strips and bars are modeled as three-dimensional wire part. The steel tube as cover is ...

ادامه نوشته »

شبیه سازی انفجار در هوا روی یک ستون بتنی تقویت شده با میلگرد مارپیچ و روکش فلزی در آباکوس

در این ویدئوی آموزشی به شبیه سازی انفجار در هوا روی یک ستون بتنی تقویت شده با میلگرد مارپیچ و روکش فلزی در نرم افزار آباکوس پرداخته ایم. ستون بتنی به صورت سالید و سه بعدی، میلگردهای طولی و مارپیچ به صورت سیمی و سه بعدی، و همچنین کاور یا ...

ادامه نوشته »

Simulation under water explosion shock over a cylindrical aluminum shell in interaction with soil in Abaqus

In this tutorial, the Simulation under water explosion shock over a cylindrical aluminum shell in interaction with soil in Abaqus has been studied. The water is modeled as a three-dimensional solid part with acoustic behaviour. The aluminum part is modeled as a three-dimensional shell part, and the soil as a ...

ادامه نوشته »

شبیه سازی انفجار زیر آب به روش آکوستیک و بررسی تاثیر آن بر استوانه غوطه ور و خاک کف در آباکوس

در این ویدئوی آموزشی به شبیه سازی انفجار زیر آب به روش آکوستیک و بررسی تاثیر آن بر استوانه غوطه ور و خاک کف در آباکوس پرداخته ایم. مدل سازی شامل آب به صورت یک پارت سالید و سه بعدی، هندسه جسم شناور به صورت شل و سه بعدی، و ...

ادامه نوشته »

Air blast explosion over a rienforced concrete column with spiral CFRP strip in Abaqus

In this tutorial, the Air blast explosion over a rienforced concrete column with spiral CFRP strip in Abaqus has been investigated. The concrete column is modeled as a three-dimensional solid part. The steel strips and bars are modeled as three-dimensional wire part. The spiral CFRP part is modeled as a ...

ادامه نوشته »

شبیه سازی انفجار در هوا روی یک ستون بتنی تقویت شده با میلگرد CFRP مارپیچ با تعریف رفتار آسیب نهایی در آباکوس

در این ویدئوی آموزشی به شبیه سازی انفجار در هوا روی یک ستون بتنی تقویت شده با میلگرد CFRP مارپیچ با تعریف رفتار آسیب نهایی در آباکوس پرداخته ایم. ستون بتنی به صورت سالید و سه بعدی، میلگرد و خاموت ها به صورت سیمی و سه بعدی، و هندسه سی ...

ادامه نوشته »

Simulation Impact analysis of CFRP/PEEK/ceramic/gelatin composite for finding behind the armor trauma in Abaqus

In this tutorial, the Simulation Impact analysis of CFRP/PEEK/ceramic/gelatin composite for finding behind the armor trauma in Abaqus has been investigated. The CFRP is modeled as a three-dimensional shell part. The polyether-ether-ketone(PEEK) is modeled as a thin solid layer to protect the other layers. The silicon carbide or ceramic is ...

ادامه نوشته »

شبیه سازی برخورد پرتابه صلب به پنل مرکب(CFRP-PEEK-Ceramic-Gelatin) و بررسی آسیب در نرم افزار آباکوس

در این ویدئوی آموزشی به شبیه سازی برخورد پرتابه صلب به پنل مرکب(CFRP-PEEK-Ceramic-Gelatin) و بررسی آسیب در نرم افزار آباکوس پرداخته ایم. ماده پلی اتر- اتر کتون یا PEEK به صورت سالید و سه بعدی، ماده CFRP به صورت شل سه بعدی، پارت سرامیک به صورت سالید و سه بعدی، ...

ادامه نوشته »

Simulation CEL explosion of steel-UHPC composite RC beam(column) with multiple encased steel profiles in Abaqus

In this tutorial, the Simulation CEL explosion of steel-UHPC composite RC beam(column) with multiple encased steel profiles in Abaqus  has been done. The Ultra-High-Performance-Concrete is modeled as a three-dimensional solid part. The bar and strip are modeled as three-dimensional wire parts. The steel beam core and TNT part are modeled ...

ادامه نوشته »

شبیه سازی انفجار روی تیر بتنی فوق توانمند با هسته تیر فولادی دوبل به روش اویلری لاگرانژی در آباکوس

در این ویدئوی آموزشی به شبیه سازی انفجار روی تیر بتنی فوق توانمند با هسته تیر فولادی دوبل به روش اویلری لاگرانژی در نرم افزار آباکوس پرداخته ایم. تیر بتنی فوق توانمند به صورت سالید و سه بعدی، تیر های فولادی به صورت سالید و سه بعدی،میلگرد و خاموت ها ...

ادامه نوشته »

Simulation compression test of CFRP composite spirals in circular hollow UHPC columns in Abaqus

In this tutorial, the Simulation compression test of CFRP composite spirals in circular hollow UHPC columns in Abaqus has been done. The Ultra-High-Performace-Concrete column is modeled as a three-dimensional solid part. The spiral CFRP part is modeled as a solid part, the longitudinal steel bar is modeled as a wire ...

ادامه نوشته »

شبیه سازی دینامیکی تست فشار ستون بتنی فوق توانمند تقویت شده با میلگرد CFRP مارپیچی در نرم افزار آباکوس

در این ویدئوی آموزشی به شبیه سازی دینامیکی تست فشار ستون بتنی فوق توانمند تقویت شده با میلگرد CFRP مارپیچی در نرم افزار آباکوس پرداخته ایم. مدلسازی شامل ستون بتنی فوق توانمند به صورت سالید و سه بعدی، میلگرد سی اف آر پی در نقش خاموت به صورت سالید و ...

ادامه نوشته »

َAir blast simulation of PEEK/ceramic/gelatin composite for finding behind the armor trauma in Abaqus

In this tutorial, the َAir blast simulation of PEEK/ceramic/gelatin composite for finding behind the armor trauma in Abaqus has been investigated. The polyether-ether-ketone(PEEK) is modeled as a thin solid layer to protect the other layers. The silicon carbide or ceramic is modeled as a three-dimensional solid layer at the middle. ...

ادامه نوشته »

شبیه سازی انفجار در هوا روی یک پنل مرکب(پلی اتر-اتر کتون،سرامیک،ژلاتین) در نرم افزار آباکوس

در این ویدئوی آموزشی به شبیه سازی انفجار در هوا روی یک پنل مرکب(پلی اتر-اتر کتون،سرامیک،ژلاتین) در نرم افزار آباکوس پرداخته ایم.  پارت PEEK به صورت سالید و سه بعدی، پارت سرامیک به صورت سالید و سه بعدی، و در نهایت پارت لایه ژلاتین به صورت سالید و سه بعدی ...

ادامه نوشته »

Simulation dynamic bending test of steel-UHPFRC composite beam(column) with multiple encased steel profiles in Abaqus

In this tutorial, the Simulation dynamic bending test of steel-concrete composite beam(column) with multiple encased steel profiles in Abaqus has been done. The beam(column) part is modeled as a three-dimensional solid part, the two steel beam parts are  modeled as three-dimensional solid part. You can see a figure of the ...

ادامه نوشته »

شبیه سازی خمش دینامیکی چهار محوره تیر بتنی الیافی با هسته تیر فولادی دوبل در نرم افزار آباکوس

در این ویدئوی آموزشی به شبیه سازی خمش دینامیکی چهار محوره تیر بتنی الیافی با هسته تیر فولادی دوبل در نرم افزار آباکوس پرداخته ایم. مدل شامل تیر بتنی الیافی به صورت سالید و سه بعدی، تیر های فولادی به صورت سالید و سه بعدی، و همچنین اجزای صلب در ...

ادامه نوشته »

Damage prediction of concrete gravity dams subjected to two underwater explosion shock loading

In this tutorial, the  simulation of Damage prediction of concrete gravity dams subjected to underwater explosion shock loading has been done. The concrete dam is modeled as a three-dimensional solid part. The TNT, water, and air are modeled as eulerian part. The rock foundation is modeled as a three-dimensional solid ...

ادامه نوشته »

شبیه سازی انفجار هم زمان به روش اویلری لاگرانژی زیر آب در نزدیکی سد کوینا با فونداسیون سنگی در آباکوس

در این ویدئوی آموزشی به شبیه سازی انفجار هم زمان به روش اویلری لاگرانژی زیر آب در نزدیکی سد کوینا با فونداسیون سنگی در آباکوس پرداخته ایم. سد به صورت سه بعدی و سالید طراحی شده است. هندسه آب،هوا و ماده منفجره به صورت اویلری ایجاد شده است. فونداسیون سنگی ...

ادامه نوشته »

Simulation of concrete-encased CFST box stub columns under axial compression in Abaqus

In this tutorial, the Simulation of concrete-encased CFST box stub columns under axial compression in Abaqus has been done. The concrete column is modeled as a three-dimensional solid part. The steel pipes are modeled as three-dimensional solid part also,  and the steel bar and strips are modeled as the wire ...

ادامه نوشته »

شبیه سازی تست فشار ستون بتنی با لوله های فولادی پر شده با بتن در نرم افزار آباکوس

در این ویدئوی آموزشی به شبیه سازی تست فشار ستون بتنی با لوله های فولادی پر شده با بتن در نرم افزار آباکوس پرداخته ایم. مدلسازی به صورت سه بعدی بوده و ستون بتنی به صورت سالید، لوله های فولادی به صورت سالید، میلگردها و خاموت ها به صورت سیمی ...

ادامه نوشته »

Simulation RC beam column joint reinforced with steel plates and rods under vertical load in abaqus

In this tutorial, the Simulation RC beam column joint reinforced with steel plates and rods under vertical load in abaqus  has been investigated. The concrete beam-column is modeled as a three-dimensional solid part. The steel bar and strip are modeled as three-dimensional wire part. The steel plates and rods are ...

ادامه نوشته »

شبیه سازی تیر و ستون بتنی تقویت شده با میلگرد و ورقهای فولادی متصل تحت بار فشاری در آباکوس

در این ویدئوی آموزشی به شبیه سازی تیر و ستون بتنی تقویت شده با میلگرد و ورقهای فولادی متصل تحت بار فشاری در آباکوس پرداخته ایم. مدلسازی به صورت سه بعدی بوده، تیر و ستون بتنی به صورت سالید،میلگردها و خاموت ها نیز به صورت سه بعدی و وایر، ورق ...

ادامه نوشته »

Simulation five point bending of a composite concrete beam(NSC+UHPFRC) in Abaqus

In this tutorial, the Simulation five point bending of a composite concrete beam(NSC+UHPFRC) in Abaqus has been done. The normal strength concrete beam as a cover is modeled as a three-dimensional solid part. The Ultra-High-Performace-Fiber-Reinforce-Concrete core is modeled as the a three-dimensional solid part. The steel bars and strips are ...

ادامه نوشته »

شبیه سازی خمش دینامیکی ۵ محوره تیر مرکب بتن معمولی+بتن فوق توانمند الیافی در آباکوس

در این ویدئوی آموزشی به شبیه سازی خمش دینامیکی ۵ محوره تیر مرکب بتن معمولی+بتن فوق توانمند الیافی در نرم افزار آباکوس پرداخته ایم. مدلسازی به صورت سه بعدی بوده و تیر بتنی معمولی به صورت سالید، هسته داخلی بتنی فوق توانمند الیافی به صورت سالید، میلگرد و خاموت ها ...

ادامه نوشته »

Simulation external pipe corrosion of a steel pipe in Abaqus

In this tutorial, the Simulation external pipe corrosion of a steel pipe in Abaqus has been investigated. The steel pipe is modeled as a three-dimensional solid part. The defect is considered as a radial arc on the external surface of the pipe. You can see a figure of the assembled ...

ادامه نوشته »

شبیه سازی خوردگی خارجی لوله تحت بار فشاری داخلی در آباکوس

در این ویدئوی آموزشی به شبیه سازی خوردگی خارجی لوله تحت بار فشاری داخلی در نرم افزار آباکوس پرداخته ایم. مدلسازی به صورت سه بعدی بوده و شامل هندسه لوله به صورت سالید می باشد. ایراد یا خوردگی نیز می تواند در سطح داخلی و یا خارجی لوله لحاظ شود ...

ادامه نوشته »

Simulation forming process of steel-CFRP-steel composite plate in Abaqus

In this tutorial the Simulation forming process of steel-CFRP-steel composite plate in Abaqus  has been done. The two steel plates are modeled as three-dimensional shell part. The CFRP core is modeled as a three-dimensional shell part with four layers. The die and punch are modeled as analytical rigid parts. You ...

ادامه نوشته »

شبیه سازی کشش عمیق ورق فولادی دو لایه با هسته CFRP در نرم افزار آباکوس

در این ویدئوی آموزشی به شبیه سازی کشش عمیق ورق فولادی دو لایه با هسته CFRP در نرم افزار آباکوس پرداخته ایم. مدلسازی شامل هندسه ورق های فولادی به صورت شل و سه بعدی، پارت ورق CFRP به صورت شل و سه بعدی که چهار لایه بوده، هندسه قالب به ...

ادامه نوشته »

Simulation dynamic compression test of a RC column with UHPFRC core in Abaqus

In this tutorial, the Simulation dynamic compression test of a RC column with UHPFRC core in Abaqus has been done, The concrete column is modeled as a three-dimensional solid part. The steel bar and strip are modeeld as three-dimensional wire paer. The Ultra-High-Performance-Fiber-Reinforce Concrete is modeled as a three-dimensional solid ...

ادامه نوشته »

شبیه سازی تست فشار دینامیکی ستون بتنی تقویت شده با هسته بتن فوق توانمند الیافی در آباکوس

در این ویدئوی آموزشی به شبیه سازی تست فشار دینامیکی ستون بتنی تقویت شده با هسته بتن فوق توانمند الیافی در نرم افزار آباکوس پرداخته ایم. ستون بتنی به صورت سالید و سه بعدی، هسته بتن فوق توانمند الیافی به صورت سالید و سه بعدی، میلگردهای طولی و خاموت ها ...

ادامه نوشته »

Simulation air blast over a composite panel( Glass Epoxy-Ceramic-thermoplastic polyurethane) in Abaqus

In this tutorial, the Simulation air blast over a composite panel( Glass Epoxy-Ceramic-thermoplastic polyurethane) in Abaqus has been done. The epoxy glass composite part is modeled as a three-dimensional shell part with sixteen layers. The ceramic and polyurethane are modeled as three-dimensionalsolid part. You can see a figure of the ...

ادامه نوشته »

شبیه سازی انفجار روی سازه مرکب(شیشه اپوکسی-سرامیک-پلی اورتان) در نرم افزار آباکوس

در این ویدئوی آموزشی به شبیه سازی انفجار روی سازه مرکب(شیشه اپوکسی-سرامیک-پلی اورتان) در نرم افزار آباکوس پرداخته ایم. لایه رویی از کامپوزیت شیشه اپوکسی ۱۶ لایه به صورت شل و سه بعدی طراحی شده است. لایه میانی که ضخیم تر بوده از سرامیک به صورت سالید و سه بعدی ...

ادامه نوشته »

Simulation dynamic four point bending test of a Gravity beam in Abaqus

In this tutorial, the Simulation dynamic four point bending test of a Gravity beam in Abaqus has been investigated. Gravity Beams, a term coined in this investigation, are those beams in which gravity is used to design the topology of beam form conjointly with the novel manufacturing strategy Fabric Formwork. ...

ادامه نوشته »

شبیه سازی خمش چهار محوره تیر بتنی وزنی در نرم افزار آباکوس

در این ویدئوی آموزشی به شبیه سازی خمش چهار محوره تیر بتنی وزنی در نرم افزار آباکوس پرداخته ایم. مدلسازی شامل شکل خاصی از تیر بتنی معروف به تیر وزنی ، به صورت سالید و سه بعدی می باشد. اجزای صلب نیز به صورت شل طراحی شده اند. در شکل ...

ادامه نوشته »

Numerical Investigation of Rigid Impact on Steel Wire Reinforced Foam Core/Composite Skin Sandwich Panel

In this tutorial, the Numerical Investigation of Rigid Impact on Steel Wire Reinforced Foam Core/Composite Skin Sandwich Panel in Abaqus software has been investigated. The rigid projectile is modeled as the three-dimensional shell part. The steel reinforcements are modeled as wire part. The glass-epoxy part is modeled as a three-dimensional ...

ادامه نوشته »

شبیه سازی برخورد جسم صلب به پنل مرکب(میلگرد-شیشه اپوکسی-فوم فلزی) در نرم افزار آباکوس

در این ویدئوی آموزشی به شبیه سازی برخورد جسم صلب به پنل مرکب(میلگرد-شیشه اپوکسی-فوم فلزی) در نرم افزار آباکوس پرداخته ایم. پارت پرتابه صورت صلب و شل، پارت میلگردهای تقویت کننده رویی به صورت وایر و سه بعدی، پارت شیشه اپوکسی به صورت شل و سه بعدی و در نهایت ...

ادامه نوشته »
تمامی مطالب این سایت محفوظ بوده و هر گونه کپی برداری از مطالب این سایت پیگرد قانونی دارد.
enemad-logo