آخرین نوشته ها

Simulation Pile in interaction with soil under vertical load in Abaqus

In this video pile in interaction with soil under vertical load in Abaqus has been investigated. To model this tutorial two D has been used.Concrete pile is modeled as elastic material and Mohr-Coulomb plasticity with variant elastic depend on elevation for soil has been implanted. Infinite element for modeling area ...

ادامه نوشته »

شبیه سازی تماس شمع با خاک و بارگذاری عمودی آن در آباکوس با استفاده از المان های بی نهایت

در این ویدئو به شبیه سازی قدم به قدم تماس بین یک شمع با خاک با استفاده از المان های بی نهایت در آباکوس پرداخته ایم. برای مدل سازی از حالت تقارن محوری استفاده شده که برای شمع ماده بتن به صورت الاستیک در نظر گرفته شده است. خاک نیز ...

ادامه نوشته »

simulation Concrete wall in the soil in Abaqus

In this video interaction between concrete wall and soil in Abaqus has been investigated.  The wall and soil are modeled as two D parts and elastic material for concrete and variant elastic and plastic material for soil has been used.  This analysis contain four steps that all of them are ...

ادامه نوشته »

شبیه سازی دیوار بتنی حائل در تماس با خاک در نرم افزار آباکوس

در این ویدئو به شبیه سازی یک دیوار بتنی در تماس با خاک در نرم افزار آباکوس پرداخته ایم. برای مدلسازی از فضای دوبعدی استفاده شده است. دیوار بتنی به صورت ماده الاستیک و برای خاک با توجه به عمق آن از خاصیت الاستیک متغیر و پلاستیک موهر کلمب استفاده ...

ادامه نوشته »

Simulation two dimensional tunneling and investigate earthquake phenomenon in ABAQUS

In this video two dimensional tunneling and earthquake has been simulated in ABAQUS. For modeling soil Coulomb-Mohr plasticity and for liner material concrete has been used. This project is contained six steps and after excavation and place liner in the tunnel, earthquake load has been applied. During the analysis and ...

ادامه نوشته »

شبیه سازی تونل زنی دوبعدی و بررسی اثر زلزله روی آن در نرم افزار آباکوس

در این ویدئو به شبیه سازی تونل زنی دوبعدی در نرم افزار آباکوس پرداخته ایم. برای تعریف خاک از مدل کلمب-موهر و برای تونل یا لاینر از بتن استفاده شده است. برای تحلیل از شش استپ استفاده شده است که در استپ انتهایی پس از گود برداری و لاینر گذاری ...

ادامه نوشته »

Simulation pile penetration to the soil in Abaqus

In this video pile penetration to the soil by CEL(couple Eulerian Lagrabgian) has been simulated. Soil has modeled as eulerian part with Coulomb-Mohr material. Pile has modeled as a 3 dimensional lagrangian part concrete material. Explicit procedure is appropriate for this analysis and two steps has defined , in the ...

ادامه نوشته »

شبیه سازی نفوذ شمع در خاک به روش اویلری لاگرانژی در آباکوس

در این ویدئو به شبیه سازی نفوذ شمع در خاک با استفاده از روش اویلری لاگرانژی در نرم افزار آباکوس پرداخته ایم. خاک به صورت اویلری مدل و برای متریال آن از مدل کلمب-موهر استفاده شده است. شمع به صورت پارت سه بعدی لاگرانژی با متریال بتن تعریف شده است. ...

ادامه نوشته »

پکیج شبیه سازی انفجار به روش اویلری در آباکوس

این پکیج شامل ده ویدئوی فارسی قدم به قدم شبیه سازی انفجار به روش اویلری پیرامون مسائل گوناگون بوده که هر ویدئو دارای فایل نرم افزاری مربوط به آن بوده و تمامی فایل ها دارای لینک دانلود جداگانه هستند. تمامی عناوین موجود در این پکیج به صورت جداگانه در سایت ...

ادامه نوشته »

Simulation earthquake over gravity dam in interaction with water and soil by using infinite element method

In this video earthquake load over gravity dam in interaction with water and soil has been simulated. All parts are modeled as two dimensional and for dam CDP material,for soil Mohr-Coulomb and for water Acoustic property as Bulk Modulus has been used. Infinite element for soil far from the foundation ...

ادامه نوشته »