آخرین نوشته ها

Simulation low velocity impact to the hybrid core sandwich structure in Abaqus

core sandwich structures are fabricated with Epoxy-Glass fiber reinforced  face sheets and aluminum alloy cores.This lightweight design concept enables sandwich structures to maximize their specific bending stiffness/strength and improve their energy absorption capability. To model composite behavior under impact Hashin’s damage criterion has been used.Explicit procedure is appropriate for this ...

ادامه نوشته »

شبیه سازی برخورد پرتابه سرعت پایین به پنل ساندویچی کمپوزیت-آلمینیوم در آباکوس

در این ویدئو به شبیه سازی قدم به قدم برخورد یک پرتابه فولادی سرعت پایین به یک پنل ساندویچی متشکل از دو صفحه کمپوزیتی در بالا و پایین که هر کدام شامل چهار لایه دیگر بوده به همراه یک هسته آلمینیومی در نرم افزار آباکوس پرداخته ایم. پرتابه از جنس ...

ادامه نوشته »

Simulation Eulerian Explosion over Steel Pipeline in the depth of Soil in Abaqus

Existing studies on the response of buried steel pipelines to explosion generally concern finding safe distance of explosion where pipeline does not undergo plastic deformation while intentional explosions impose intense deformations on steel pipelines. In the present video Eulerian explosion over pipeline has been simulated. JWL equation of state for ...

ادامه نوشته »

شبیه سازی انفجار به روش اویلری در آباکوس در نزدیکی یک لوله مدفون در خاک

در این ویدئو به شبیه سازی مرحله به مرحله انفجار به روش اویلری در نزدیکی یک لوله مدفون در خاک پرداخته ایم. برای مدل سازی لوله از ماده فولاد با خاصیت پلاستیک جانسون کوک و هندسه به صورت شل، برای مدلسازی ماده منفجره از مفهوم کسر های حجمی به همراه ...

ادامه نوشته »

Simulation of high velocity impact in fluid-filled containers using finite elements with adaptive coupling to smoothed particle hydrodynamics

This video presents a numerical study on the simulation of impacts of projectiles on fluid-filled container. All the parts are modeled as a three dimensional parts and for projectile steel material and for container aluminium has been used. To predict damage propagation Johnson-Cook plasticity and damage for two metal parts ...

ادامه نوشته »

شبیه سازی برخورد پرتابه سرعت بالا به مخزن حاوی آب در آباکوس به روش SPH

در این ویدئو به شبیه سازی برخورد یک پرتابه فولادی سرعت بالا یه یک مخزن استوانه ای از جنس آلمینیوم حاوی آب در نرم افزار آباکوس پرداخته ایم. پرتابه با استفاده از متریال مدل جانسون کوک و مخزن آلمینیومی نیز به همین روش ایجاد گردیده شده اند. برای آب از ...

ادامه نوشته »

Crack modeling and mechanical fracture parameter in the four point bending test in Abaqus

 In this tutorial crack modeling and mechanical fracture parameter in the four point bending test in Abaqus has been investigate. Piece has a crack edge with three mm length which under the bending load. In this example two dimensional part has been used and the pieces is modeled with steel material ...

ادامه نوشته »

مدلساز ی ترک و محاسبه ضرایب شدت تنش در نمونه خمشی چهار نقطه ای در آباکوس

در این ویدئو به شبیه سازی قدم به قدم ترک در یک نمونه خمشی چهار نقطه ای در نرم افزار آباکوس پرداخته ایم. نمونه دارای ترک لبه ای به طول ۳ میلی متر بوده که تحت بار خمشی قرار میگیرد. در این مثال برای مدلسازی از فضای دوبعدی استفاده شده ...

ادامه نوشته »

Simulation water container under earthquake load in Abaqus

In this video water container under earthquake load in Abaqus has been simulated. Container is modeled as three dimensional shell with steel material and for modeling legs beam element with steel material has been used. Water is modeled as three dimensional eulerian part and for modeling it’s behavior Us-Up equation ...

ادامه نوشته »

شبیه سازی مخزن هوایی حاوی آب تحت بار زلزله در آباکوس

در این ویدئو به شبیه سازی یک مخزن هوایی که تا نیمه از آب پر شده است تحت بار زلزله در نر م افزار آباکوس پرداخته ایم. مخزن به صورت شل و با ماده فولاد مدل گردیده شده است. پایه های فلزی مخزن نیز با استفاده از المان های تیر ...

ادامه نوشته »