آخرین نوشته ها

ٍSimulation buried steel pipelines against Eulerian-Lagrangian subsurface explosion in ABAQUS

Buried pipelines are among the most important elements of lifelines used for distribution of water, gas, oil, etc. Buried pres-surized gas pipelines are likely to be endangered by accidental explosions in process industries, explosives factories, open pit mines, quarries, public works or even intentional explosions near a pipeline Multiple explosions ...

ادامه نوشته »

شبیه سازی انفجار درون خاک در نزدیکی لوله مدفون به روش اویلری لاگرانژی در آباکوس

در این ویدئو به شبیه سازی انفجار درون خاک در نزدیکی لوله مدفون به روش اویلری لاگرانژی در نرم افزار آباکوس پرداخته ایم. برای ایجاد جریان مواد درون خاک و هوا از تکنیک مدلسازی اویلری و برای لوله از مدل لاگرانژی استفاده شده است. برای خاک از مدل پلاستیسیته کلمب موهر، ...

ادامه نوشته »

The analysis and simulation of welded stiffener plates subjected to localized blast loading in Abaqus

This Tutorial presents the results of the numerical investigation into the effects of welded blast loaded stiffened plates.The blast response of stiffened plates has been studied in the past. In this video CONWEP explosion over the steel plate with stiffener and welded zone has been studied. Johnson Cook plasticity for plate ...

ادامه نوشته »

شبیه سازی انفجار روی یک ورق تقویت شده دارای جوش گرده ای در آباکوس

در این ویدئو به شبیه سازی انفجار روی یک ورق تقویت شده دارای جوش گرده ای در نرم افزار آباکوس پرداخته ایم. تمامی اجزا در یک پارت سه بعدی مدل شده که متشکل از ورق،تقویت کننده و تکه جوش های گرده ای می باشد. برای ورق و سخت کننده از ماده ...

ادامه نوشته »

Simulation crack growth in the Koyna dam under seismic load in Abaqus

In this example we consider an analysis of the Koyna dam, which was subjected to an earthquake of magnitude 6.5 on the Richter scale on December 11, 1967. The example illustrates a typical application of the concrete damage base on traction separation laws. Dam is modeled as two dimensional part ...

ادامه نوشته »

شبیه سازی رشد ترک در سد بتنی کوینا در آباکوس تحت بار زلزله

در این ویدئو به شبیه سازی رشد ترک در سد بتنی کوینا در نرم افزار آباکوس تحت بار زلزله پرداخته ایم. در این مثال که نتایج آن در هلپ آباکوس برای شکست کششی موجود می باشد، از متریال مدل مناسب برای رشد فیزیکی ترک بهره برده شده است. مدل به صورت ...

ادامه نوشته »

Perforation mechanics of aluminium protective plates subjected to impact by projectile in ABAQUS

This paper focuses on the mechanical behavior of aluminium alloy under impact loading. This study has been carried out numerical techniques.The impact-protective capacity of structural components has be-come a relevant requirement for the automotive and aerospace industries. Both energy absorption and crash worthiness concepts are essential for the development of new ...

ادامه نوشته »

شبیه سازی برخورد پرتابه سرعت بالا به ورق آلومینیومی و بررسی آسیب آن در آباکوس

در این ویدئو به شبیه سازی برخورد پرتابه سرعت بالا به ورق آلومینیومی و بررسی آسیب آن در نرم افزار آباکوس پرداخته ایم. ورق به صورت سه بعدی بوده و برای آن از معیار پلاستیسیته و آسیب جانسون کوک استفاده شده است.پرتابه به صورت صلب در نظر گرفته شده است. در ...

ادامه نوشته »

شبیه سازی سیال سازه در آباکوس

در این ویدئو به شبیه سازی برخورد جریان هوا با سرعت زیاد به یک استوانه الاستیک در فرمت شبیه سازی سیال سازه در آباکوس پرداخته ایم. امکان ایجاد تعامل بین سیال و سازه در آباکوس فراهم بوده و با میکس کردن محیط سی اف دی و استاندارد می توان نتایج همزمان ...

ادامه نوشته »