خانه / اسلاید

اسلاید

شبیه سازی سه بعدی رشد ترک در یک نمونه بتنی به روش XFEM

دز این ویدئو به شبیه سازی سه بعدی رشد ترک در یک نمونه بتنی به روش XFEM در نرم افزار آباکوس پرداخته ایم. در این مثال برای مدلسازی ستون بتنی از فضای سه بعدی استفاده شده است که در شکل زیر می توانید نمایی از نمونه واقعی انجام شده در آمایشگاه ...

ادامه نوشته »

Deformation behavior of a stiffened panel subjected to underwater shock loading using the non-linear finite element method

Given the superior strength-to-weight ratio, stiffened panels have been used extensively in the main structure of ships and underwater vehicles. The loads acting on a stiffened panel in a ship is in-plane compression or tension, resulting from the overall hull-girder bending moment or torsion, shear force resulting from the hull-girder ...

ادامه نوشته »

شبیه سازی انفجار زیر آب و تاثیر آن روی یک صفحه تقویت شده در آباکوس به روش UNDEX

در این ویدئو به شبیه سازی انفجار زیر آب و تاثیر آن روی یک صفحه تقویت شده در آباکوس به روش UNDEX به صورت مرحله به مرحله پرداخته ایم.صفحه به صورت shell و آب به صورت solid سه بعدی ایجاد شده اند. برای متریال صفحه از فولاد با مدل پلاستیسیته جانسون ...

ادامه نوشته »

Damage mechanism and response of reinforced concrete containment structure under internal explosion

Reinforced concrete containment of nuclear power plant must be constructed and operated in order to protect the population and environment against an uncontrolled release of radioactivity in the event of severe internal or external accident occurrence, such as large fires, earthquakes, jet aircraft impact, that might be expected during the ...

ادامه نوشته »

شبیه سازی انفجار به روش اویلری در داخل یک سازه بتنی مسلح در آباکوس

در این ویدئو به شبیه سازی انفجار به روش اویلری در داخل یک سازه بتنی مسلح در نرم افزار آباکوس پرداخته ایم. برای مدل سازی سازه بتنی از فضای سه بعدی و برای تقویت کننده ها از المان بیم استفاده شده است. پروسه انفجار بر اساس روش اویلری ایجاد و برای ...

ادامه نوشته »

Simulation soil consolidation in interaction with concrete pile in Abaqus

In this tutorial consolidation of soil in interaction with concrete pile in Abaqus has been investigated.All parts has modeled in one part and tree zone was created with partition as soil zone,pile and cohesive for modeling interaction between pile and soil interference .Analysis contains three steps. In the first step soil ...

ادامه نوشته »

شبیه سازی تحکیم خاک در تماس با شمع در نرم افزار آباکوس

در این ویدئو به شبیه سازی پدیده تحکیم یک توده خاکی در تماس با شمع در نرم افزار آباکوس به صورت قدم به قدم پرداخته ایم.تمامی اجزا در یک پارت ترسیم شده و برای جداسازی آنها از پارتیشن استفاده شده است. با توجه به یکپارچه بودن خاک و شمع برای ...

ادامه نوشته »

Behaviour of cylindrical steel drums under blast loading conditions with SPH method in Abaqus

In this tutorial Behaviour of cylindrical steel drums under blast loading conditions with SPH method in Abaqus has been investigated. In the last few decades, a number of major industrial accidents have occurred around the world.The blast wave of detonation has a sudden rise in pressure above atmospheric conditions to a peak ...

ادامه نوشته »

شبیه سازی انفجار در هوا روی یک مخزن حاوی آب به روش اس پی اچ در آباکوس

در این ویدئو به شبیه سازی انفجار در هوا روی یک مخزن حاوی آب به روش اس پی اچ در نرم افزار آباکوس پرداخته ایم. در این مساله از یک مخزن به صورت شل و آب به صورت سه بعدی استفاده شده است. برای مخزن از متریال مدل جانسون کوک به ...

ادامه نوشته »

Simulation couple temperature- stress analysis of engine block in Abaqus

This project is to analyse the heat transfer in a 4 cylinder engine block. The CAD model is imported to Abaqus. To model material behavior under thermal load , all material data are depend on temperature and couple temperature displacement is appropriate for this analysis. Film and radiation condition  are ...

ادامه نوشته »

شبیه سازی کوپله تنش -حرارت بلوک یک موتور در نرم افزار آباکوس

در این ویدئو به شبیه سازی مرحله به مرحله یک بلوک ساده موتور تحت اثر حرارت درونی به صورت آنالیز کوپله حرارت- تنش در نرم افزار آباکوس پرداخته ایم.برای این آنالیز از یک پارت سه بعدی و برای متریال آن از استیل با  خواص وابسته به دما استفاده شده است. ...

ادامه نوشته »

Simulation geosynthetic-reinforced soil retaining wall besides heap soil in Abaqus

Using backfill soils with cohesive fine contents to build geosynthetic-reinforced soil (GRS) retaining walls for permanent purposes has attracted considerable attention in recent years.Such back fills are considered to be marginal since they contain cohesive fines that have a plasticity index (PI)>6 and mayor may not exceed 15%.If justified, this ...

ادامه نوشته »

شبیه سازی احداث دیوار خاکی مسلح شده به ژئوسنیتیک در نرم افزار آباکوس

در این ویدئو به شبیه سازی مرحله به مرحله احداث یک دیوار خاکی مسلح شده به ژئوسنیتیک در نرم افزار آباکوس پرداخته ایم. همان طور که برای مسلح سازی بتن از میلگرد استفاده می شود، برای خاک نیز از همین روش استفاده شده که با افزودن ژئوگرید که معمولا در زیرسازی ...

ادامه نوشته »

Simulation thermal stress analysis of arc welding between two pipes by using DFLUX subroutine in Abaqus

Arc welding is one of several fusion processes for joining metals. By applying intense heat, metal at the joint between two parts is melted and caused to intermix – directly, or more commonly, with an intermediate molten filler metal. Upon cooling and solidification, a metallurgical bond is created. Since the ...

ادامه نوشته »

شبیه سازی اتصال جوش و تحلیل تنش درز بین دو لوله مجزا در نرم افزار آباکوس با استفاده از سابروتین دی فلاکس

در این ویدئو به شبیه سازی اتصال جوش درز بین دو لوله مجزا در نرم افزار آباکوس با استفاده از سابروتین دی فلاکس پرداخته ایم. لوله ها از جنس فولاد بوده و برای مدل سازی متریال از خواص الاستیک،پلاستیک،گرمای ویژه،ضریب کانداتیویته و چگالی متغیر با دما استفاده شده است.مدلسازی به صورت ...

ادامه نوشته »

Simulation steel can under compression load in Abaqus

In this video simulation steel can under compression load in Abaqus has been studied. To model can geometry with details import capability was used. In the below figures schematic of all geometry has been showed The steel can is modeled as elastic plastic material model and Johnson-Cook plasticity is appropriate for ...

ادامه نوشته »

شبیه سازی مچالگی یک قوطی فلزی در آباکوس

در این ویدئو به شبیه سازی مرحله به مرحله فرآیند مچالگی یک قوطی فولادی در نرم افزار آباکوس پرداخته ایم. برای ایجاد قوطی فلزی از ایمپورت کردن هندسه به نرم افزار استفاده شده تا جزئیات شکل در آن رعایت شده باشد.هندسه شامل قوطی،صفحه نگهدارنده و فشار دهنده صلب می باشد ...

ادامه نوشته »

Simulation Conductive, convective, and radiative heat transfer in an exhaust manifold

Heat transfer in engine exhaust manifolds is governed by three effects: conduction through the metal, convection from the hot exhaust gases, and radiative exchange between different parts of the metal surface. This example illustrates the computation of the equilibrium thermal state of a manifold subject to these effects.The procedure consists ...

ادامه نوشته »

Simulation embankment construction on saturate soil floor in Abaqus

In this video step by step simulation of embankment construction on saturate soil floor in Abaqus has been done. In the below figure schematic of simulation has been showed. Soil is contained two section as dry and saturate section Elastic material with coulomb-Mohr plasticity for soil has been used. Because ...

ادامه نوشته »

شبیه سازی خاکریز گذاری مرحله ای روی توده خاک رسی اشباع در آباکوس

در این ویدئو به شبیه سازی مرحله به مرحله ایجاد خاکریز روی یک توده خاک رسی اشباع در نرم افزار آباکوس پرداخته ایم.  در شکل زیر می توانید شماتیک مسئله اولیه را مشاهده نمائید. خاک از دو بخش خشک و مرطوب تشکیل شده است که این مورد در محیط بارگذاری ...

ادامه نوشته »

Simulation interaction between clay and concrete wall under external pressure in Abaqus

In this video Simulation interaction between clay and concrete wall under external pressure in Abaqus has been done.In the below figure schematic of geometry is mentioned To model concrete wall and clay soil  two dimensional space has been implanted.  The concrete wall is modeled as elastic model and clay is modeled ...

ادامه نوشته »

شبیه سازی تماس بین دیوار خاکی رسی تحت فشار سربار با دیوار بتنی در آباکوس

در این ویدئو به شبیه سازی تماس بین دیوار خاکی رسی تحت فشار سربار با دیوار بتنی در نرم افزار آباکوس پرداخته ایم. در شکل زیر می توانید شماتیک مسئله را مشاهده نمائید. در این مسئله از فضای دو بعدی برای مدلسازی استفاده شده است.دیوار بتنی به صورت الاستیک و ...

ادامه نوشته »

Numerical Simulation of the Friction Stir Welding Process Using Coupled Eulerian Lagrangian Method

Friction Stir Welding (FSW) is a solid state joining process that relies on frictional  heating and plastic deformation realized at the interaction between a non-consumable welding  tool that rotates on the contact surfaces of the combined parts. The experiments are often time consuming and costly. To overcome these problems, numerical analysis ...

ادامه نوشته »

Simulation fusion welding and investigation residual stress during process by using DFLUX subroutine in Abaqus

Fusion welding has been a key factor of in the creation of modern civilization due to its key role in construction practices. Besides bolts and rivets, there are no other practical method for joining pieces of metal securely. Fusion welding is used in the manufacture of many everyday items including ...

ادامه نوشته »

شبیه سازی جوش ذوبی روی یک لوله با استفاده از سابروتین DFLUX در آباکوس-بررسی ترم تنش

در این ویدئو به شبیه سازی قدم به قدم فرآیند جوش ذوبی روی یک لوله فلزی با استفاده سابروتین دی فلاکس برای ایجاد توزیع غیر یکنواخت حرارت و حرکت دایروی در  نرم افزار آباکوس پرداخته ایم. هندسه به صورت سه بعدی بوده و برای لوله از متریال  استیل استفاده شده ...

ادامه نوشته »

Simulation under ground explosion inside two concrete tunnels in Abaqus by using CEL approach

An explosion on the ground surface can cause significant damage to a tunnel located at a shallow depth below groundA comprehensive approach to simulate the effects of an explosion occurring inside a buried infrastructure tunnel on the soil surface and on nearby tunnels is presented. The approach considers all the ...

ادامه نوشته »

شبیه سازی انفجار داخل دو تونل بتنی مدفون در خاک به روش اویلری در آباکوس

در این ودیدئو به شبیه سازی قدم به قدم انفجار درون دو تونل بتنی مدفون در خاک به روش اویلری در نرم افزار آباکوس پرداخته ایم. تمامی اجزا به صورت سه بعدی مدل شده و برای بتن از متریال مدل JC، برای هوا از معادله گاز ایده آل، برای خاک ...

ادامه نوشته »

Simulation arc welding process of steel pipe by using DFLUX subroutine in Abaqus

Fusion welding is a joining process in which the coale scence of metals is achieved by fusion. This form of welding is widely employed in fabricating structures such as ships, o shore structures, steel bridges, and pressure vessels.In this study, the heat from the moving welding arc was applied as a ...

ادامه نوشته »

شبیه سازی جوش لوله با استفاده از سابروتین دی فلاکس در آباکوس-تحلیل حرارتی

در این ویدئو به شبیه سازی مرحله به مرحله جوش روی یک لوله با استفاده از سابروتین دی فلاکس در نرم افزار آباکوس پرداخته ایم .مدل لوله به صورت سه بعدی بوده و برای متریال آن از فولاد با خواص وابسته به دما استفاده شده است. تحلیل به صورت Heat ...

ادامه نوشته »

Simulation progressive failure in reinforcement concrete structure under eulerian explosion in Abaqus

The progressive collapse of structures under blast loading has attracted great attention all over theworld. Some guidelines give specific procedures to analyse the progressive collapse of building structures.Progressive collapse refers to the failure of one or a group of key structure load-carrying members that gives rise to a more widespread ...

ادامه نوشته »

شبیه سازی انفجار به روش اویلری در نزدیکی یک سازه بتنی چند طبقه تقویت شده با میلگرد در آباکوس

در این ویدئو به شبیه سازی انفجار به روش اویلری و با استفاده از مفهوم کسر حجمی در نزدیکی یک سازه بتنی چند طبقه تقویت شده با میلگرد در نرم افزار آباکوس پرداخته ایم. در این مثال تمامی پارت ها به صورت سه بعدی بوده و برای مدلسازی میلگردها از ...

ادامه نوشته »

Simulation air blast explosion inside reinforcement concrete room in Abaqus

In this tutorial air blast explosion inside reinforcement concrete room in Abaqus has been investigated. The concrete room is modeled as three dimensional part with CDP material to predict compressive  and tensile damage. Reinforcement is used as beam part by wire element ans steel material. Dynamic explicit procedure is appropriate for ...

ادامه نوشته »

شبیه سازی انفجار داخل یک اتاق بتنی تقویت شده با میلگرد در آباکوس

در این ویدئو به شبیه سازی انفجار داخل یک اتاق بتنی تقویت شده با میلگرد در نرم افزار آباکوس پرداخته ایم. برای مدلسازی اتاق بتنی از فضای سه بعدی و برای ایجاد میلگرد ها از وایر سه بعدی استفاده شده است. برای تعریف رفتار بتن از متریال مدل CDP استفاده ...

ادامه نوشته »

Simulation high velocity bullet impact to three layers plate in Abaqus

In this video Simulation high velocity bullet impact to three layers plate in Abaqus has been investigated. To model all part three dimensional space was used. Ductile and Shear damage with evolution for modeling steel behavior, Johnson-Cook damage and plasticity for modeling aluminium behavior and Ductile damage couple with Drucker-Prager plasticity for ...

ادامه نوشته »

شبیه سازی برخورد گلوله به یک صفحه سه لایه(استیل-آلمینیوم-سرامیک) در آباکوس

در این ویدئو به شبیه سازی مرحله به مرحله برخورد یک گلوله با سرعت دو برابر صوت به یک صفحه متشکل از سه لایه سرامیکی،آلمینیومی و استیل در نرم افزار آباکوس پرداخته ایم.مسئله متشکل از چهار پارت سه بعدی بوده که برای صفحه فولادی از متریال مدل Ductile و  Shear ...

ادامه نوشته »

Simulation Friction Stir Welding by using SPH method in Abaqus-Thermal analysis

The friction stir welding (FSW) process is quickly becoming the joining method of choice for aluminum alloys. The solid-state process is able to form high-fidelity welds at excellent throughput rates. Because of the solid-state nature of the method, many types of defects are avoided that are associated with melting and ...

ادامه نوشته »

شبیه سازی جوش اصطکاکی با استفاده از روش SPH در نرم افزار آباکوس

در این ویدئو به شبیه سازی قدم به قدم جوش اصطکاکی در نرم افزار آباکوس با استفاده از روش SPH پرداخته ایم. مجموع شامل سه قطعه سه بعدی قالب،ابزار دوار و قطعه کار می باشد. هر سه قطعه به صورت تغییر شکل پذیر ایجاد و به قالب و جسم دوار ...

ادامه نوشته »

Simulation air blast explosion over concrete frame in Abaqus

A growing number of terror attacks all over the world have become a threat to the human civilization.In the last two decades, bomb blasts in crowded business areas, underground railway stations, and busy roads have taken numerous lives and destroyed properties in different parts of the world. However, blast response ...

ادامه نوشته »

شبیه سازی انفجار به روش کانوپ روی یک قاب بتنی در آباکوس

در این ویدئو به شبیه سازی مرحله به مرحله انفجار به روش کانوپ بر روی یک قاب بتنی در نرم افزار آباکوس پرداخته ایم. قاب بتنی به صورت سه بعدی و یکپارچه ایجاد و برای آن از متریال مدل CDP استفاده شده است.  رویه آنالیز به صورت دینامکی بوده و ...

ادامه نوشته »

Simulation Eulerian explosion inside circular reinforcement concrete tunnel in the depth of soil in Abaqus

Throughout the years, underground tunnels have offered a quick and cost effective alternative to address transportation requirements in many countries. Terrorist attacks, such as the bombing of the Moscow Metro in 2004, London Subway in 2005, and Belarus in 2011, highlight that these structures should be carefully designed to withstand ...

ادامه نوشته »

شبیه سازی انفجار به روش اویلری داخل یک تونل بتن آرمه در نرم افزار آباکوس

در این ویدئو به شبیه سازی انفجار به روش اویلری داخل یک تونل بتنی تقویت شده با میلگرد در نرم افزار آباکوس پرداخته ایم. تمامی پارت ها به صورت سه بعدی بوده و تونل به صورت لاگرانژی و با متریال مدل CDP ،خاک با استفاده از مفهوم کسر های حجمی ...

ادامه نوشته »

Simulation water jet spot welding between two aluminium plates in Abaqus

To gain an understanding of the mechanism of material damage and removal during high-speed liquid impact and understanding of the magnitude and spatial distribution of the transient pressures caused by such an impact on a solid surface would be helpful.The water jet spot welding tests were preformed using a Abaqus ...

ادامه نوشته »

شبیه سازی اتصال دو قطعه آلومینیومی با استفاده از جت آب در آباکوس-بررسی ترم تنش

در این ویدئو به شبیه سازی فرآیند اتصال دو قطعه آلومینیومی با استفاده از جت آب(Water Jet) در نرم افزار آباکوس پرداخته ایم. قطعات به صورت سه بعدی و مدل جانسون کوک برای تعریف رفتار قطعات آلومینیومی استفاده شده است. ستون آب نیز با استفاده از یک پارت سه بعدی ...

ادامه نوشته »

Simulation earthquake load over a tank contain water and investigate sloshing phenomenon in Abaqus

In this video simulation earthquake load over a tank contain water and investigate sloshing phenomenon in Abaqus has been done. The water and tank are modeled as three dimensional deoformable parts. Elastic plastic material for concrete tank and viscosity with Us-Up equation for water has been used. Earthquake load is ...

ادامه نوشته »

شبیه سازی اثر زلزله روی یک مخزن بتنی حاوی آب و بررسی اسلاشینگ در نرم افزار آباکوس

در این ویدئو به شبیه سازی اثر زلزله روی یک مخزن بتنی حاوی آب و بررسی پدیده اسلاشینگ در نرم افزار آباکوس پرداخته ایم. شبیه سازی شامل دو هندسه مخزن و آب بوده که هر دو به صورت سه بعدی و تغییر شکل پذیر تعریف شده اند. برای ماده بتن ...

ادامه نوشته »

Simulation impact welding process in Abaqus by using Lagrangian approach

Today, major innovations suggest the use of dissimilar material combination to meet new  design criteria such as mass light weighting, structural reinforcements, or other specific  fictionalization. The development of functional material combinations knows a growing  interest in several engineering fields. Solutions can however be limited by the capability of  the ...

ادامه نوشته »

شبیه سازی فرآنید جوش ضربه ای در آباکوس و بررسی ترم تنش(Impact Welding)

در این ویدئو به شبیه سازی فرآیند جوش ضربه ای یا Impact Welding در نرم افزار آباکوس پرداخته ایم. برای مدلسازی از حالت تقارن محوری برای هر دو قعطه استفاده شده است. متریال مورد استفاده در این آنالیز آلمینیوم بوده که برای آن از حالت پلاستیک جانسون کوک استفاده شده ...

ادامه نوشته »

Simulation soil impact to the metal plate in Abaqus by using SPH method

In this video soil impact to the metal plate in Abaqus by using SPH method has been simulated. The soil is modeled as three dimensional part with elastic–plastic behavior and smooth particle hydrodynamic formulation. Coulomb-Mohr plasticity is implanted for soil. To definite particle element edit input file capability has been ...

ادامه نوشته »

شبیه سازی برخورد توده خاک به صفحه فلزی در نرم افزار آباکوس به روش اس پی اچ

در این ویدئو به شبیه سازی قدم به قدم برخورد یک توده خاک به صفحه فلزی در نرم افزار آباکوس به روش اس پی اچ پرداخته ایم. برای مدلسازی خاک از فضای سه بعدی و برای متریال آن از خاصیت الاستیک و پلاستیک موهر-کلمب استفاده شده است. برای مدلسازی خاک ...

ادامه نوشته »

Simulation rigid body impact to concrete wall reinforced with composite plate by using SPH method in Abaqus

In this Tutorial Simulation rigid body impact to concrete wall reinforced with composite plate by using SPH method in Abaqus has been investigated. All parts are modeled as three dimensional and to definite concrete behavior CDP material model with SPH formulation has been used. Composite made of Epoxy-Glass layers modeled by ...

ادامه نوشته »